STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ „WISŁA PŁOCK”

I. Postanowienia ogólne.

§1.

1.   Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Wisła Płock

2.   Stowarzyszenie może się posługiwać nazwami skróconymi:
Stowarzyszenie KF „Wisła Płock”, Stowarzyszenie „Wisła Płock”
3.   Siedzibą stowarzyszenia jest Płock.
4. Stowarzyszenie działa zgodnie z Ustawą o kulturze fizycznej, Ustawą Prawo o stowarzyszeniach, oraz niniejszym statutem
5.  Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, może również podejmować działania  poza granicami kraju.
6.   Stowarzyszenie     może     być     członkiem     krajowych,     zagranicznych     lub międzynarodowych organizacji o tym samym, bądź podobnym profilu  działania.
7.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków, oraz pracy zawodowej członków Zarządu, może również zatrudniać pracowników. Pieniądze na pracę zawodową członków Zarządu nie mogą pochodzić z dotacji otrzymanych na szkolenie młodzieży ale tylko, ze środków pozyskanych od sponsorów specjalnie na ten cel.                         8. W celu realizacji zadań statutowych stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, o następującym przedmiocie działania:

–    PKD 92.6   Działalność związana ze sportem
–    PKD 92.7  Działalność rekreacyjna pozostała
–    PKD 63.30 Działalność związana z turystyką
–    PKD 92.32 Działalność obiektów kulturalnych
– PKD 52.11 Sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
–    PKD 52.12 Sprzedaż detaliczna pozostała w niewyspecjalizowanych sklepach
–    PKD 52.6 Handel detaliczny prowadzony poza siecią sklepową
–    PKD 55.5 Działalność stołówek i katering
–    PKD 74.40 Reklama
–    PKD 74.70 Sprzątanie i czyszczenie obiektów

II. Cele stowarzyszenia i ich realizacja.

§2.

l.  Celami stowarzyszenia są:
–  prowadzenie działalności sportowej jako klub sportowy w rozumieniu Ustawy o kulturze fizycznej, w tym uczestniczenie w rozgrywkach sportowych, oraz tworzenie sekcji sportowych,
–  promowanie miasta Płocka poza jego granicami oraz tworzenie pozytywnego wizerunku miasta,
– propagowanie sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Płocka, w tym w szczególności wśród dzieci i młodzieży,
–   szkolenie sportowe, rekreacja i turystyka,
–  propagowanie i inicjowanie programów na rzecz ochrony zdrowia dzieci i ich prawa do harmonijnego rozwoju,
–    przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży i propagowanie zdrowego stylu życia,
–   wdrażanie programów wychowawczych i resocjalizacyjnych wśród dzieci i młodzieży,
– wspieranie inicjatyw społecznych i samorządowych, mających na celu ochronę dzieci i młodzieży przed ubóstwem i wpływem zjawisk patologicznych.

2.   Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

– podejmowanie inicjatyw na rzecz pozytywnych zmian w świadomości społecznej dotyczących praw dziecka,
– uczestnictwo w rozgrywkach sportowych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym, organizowanych przez odpowiednie związki sportowe,
– organizację zajęć dydaktycznych, imprez sportowo-rekreacyjnych, wycieczek i rajdów turystycznych,
– podejmowanie działań edukacyjnych popularyzujących rolę sportu, w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży,
–  podjecie współpracy z Wisłą Płock S.A. i uczestnictwo w organizacji rozgrywek drużyny piłki ręcznej,
–  prowadzenie i organizowanie zajęć szkoleniowych i treningowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności organizowanie grup młodzieżowych piłki ręcznej i piłki nożnej oraz podjęcie współpracy z „Wisłą Płock” S.A., w celu umożliwienia uzdolnionym wychowankom kontynuowania kariery w profesjonalnym klubie sportowym,
–   organizację i uczestnictwo w zawodach sportowych dzieci i młodzieży,
–   prowadzenie działalności informacyjnej,
– podejmowanie współpracy z innymi stowarzyszeniami, organizacjami podmiotami o podobnych celach działania,

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki.

§3.

1.  Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających,
3) honorowych,

2.  Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być obywatele polscy,  o pełnej zdolności do czynności prawnych, nie pozbawieni praw publicznych, którzy:

1) złożą pisemną deklarację członkowską zawierającą imię i nazwisko, datę urodzenia,         miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, oświadczenie o przystąpieniu,
2) uzyskają pisemną rekomendację dwóch członków wprowadzających.

3. Członkiem wprowadzającym może być członek założyciel lub członek zwyczajny Stowarzyszenia o przynajmniej trzyletnim stażu.

4.  Decyzję o  przyjęciu  w poczet  członków  lub wykluczeniu  ze  Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

5.  Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. O podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanych.

§4.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia:
1)  posiada bierne i czynne prawo wyborcze,
2) może wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
3)  może uczestniczyć, z głosem stanowiącym, w Walnym Zebraniu,
4) może korzystać z rekomendacji i opieki stowarzyszenia w prowadzonej przez siebie działalności,
5) może korzystać z innych możliwości, jakie Stowarzyszenie stwarza swoim członkom.

§5.

Członek zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:

1) brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) regularnego opłacania składek członkowskich,
4) troszczenia się o dobro i rozwój Stowarzyszenia.

§6.

1.  Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) rezygnacji pisemnej złożonej na ręce Zarządu Stowarzyszenia,
2) wykluczenia przez  Zarząd  Stowarzyszenia  za  czyny  godzące  w  dobre  imię Stowarzyszenia lub działalność na jego szkodę,
3) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia za prowadzenie działalności sprzecznej ze statutem, regulaminami oraz uchwałami władz Stowarzyszenia,
4) nieusprawiedliwionego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
5) nieopłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,
6) śmierci członka,

§7.

Od uchwał w sprawach członkowskich osobie zainteresowanej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania, w terminie 14 dni od doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.  Odwołanie podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zebraniu.
Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

§8.

1. Osobie fizycznej, szczególnie zasłużonej dla działalności realizowanej i propagowanej przez Stowarzyszenie Walne Zebranie może nadać status członka honorowego.
2. Członkowi honorowemu przysługują te same prawa co członkom zwyczajnym Stowarzyszenia.
3.  Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek członkowskich.
4.  Członkostwo honorowe ustaje na skutek:
1)  dobrowolnej rezygnacji;
2)  pozbawienia tej godności przez Walne Zebranie;
3)  śmierci członka.

§9.

1. Członkiem wspierającym stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, a także osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc materialną przeznaczoną na cele statutowe i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.  Postanowienia statutu dotyczące członka zwyczajnego stosuje się odpowiednio do członka wspierającego, przy czym nie przysługują mu uprawnienia wymienione w § 4 pkt. 1 i 3.

IV. Struktura Organizacyjna.

§ 10.

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej walnym Zebraniem
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna
§ 11.

1.  Kadencja władz wybieralnych stowarzyszenia trwa pięć lat.
2.  Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, chyba że uchwała Walnego Zebrania stanowi inaczej
3.  Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków tych władz, chyba że przepisy prawa, bądź postanowienia niniejszego statutu wymagają większości kwalifikowanej.

WALNE ZERBANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

§12.

1.  Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
2. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na rok, jako zebranie sprawozdawcze, a raz na pięć  lat  jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zebranie może też być zwołane w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek:
1) Zarządu
2) Komisji Rewizyjnej
3) co najmniej 2/3 liczby członków Stowarzyszenia
4. Organ zwołujący Walne Zebranie powinien powiadomić na piśmie lub w inny skuteczny sposób o terminie i proponowanym porządku obrad, nie później niż 14 dni przed tym terminem.
5.  Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie zmieniony lub rozszerzony.
6. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

§ 13.

Walne Zebranie Członków:

1)  rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2)  na wniosek Komisji Rewizyjnej udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
3) uchwala program działania Stowarzyszenia na okres jednego roku oraz podejmuje kluczowe decyzje w sprawach majątkowych Stowarzyszenia.
4) wybiera i odwołuje  członków. Zarządu Stowarzyszenia oraz członków Komisji Rewizyjnej,
5) nadaje godność członka honorowego i podejmuje uchwały w sprawie pozbawienia tej godności,
6)  rozpatruje odwołania i skargi członków Stowarzyszenia,
7)  podejmuje uchwały o wysokości składek członkowskich,
8)  podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§14.

1.  Zarząd Stowarzyszenia składa się od 2 do 5 osób wybranych przez Walne Zebranie.
2.  Na swoim pierwszym, po wyborze, posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Do kompetencji Zarządu należy:

1) opracowywanie projektów działalności merytorycznej Stowarzyszenia
2) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia
3) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
4) podejmowanie decyzji w sprawach członkowskich, w tym także wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia
5) kierowanie działalnością gospodarczą Stowarzyszenia

§16.

Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

KOMISJA REWIZYJNA

§17.

l . W skład Komisji wchodzić może od 2 – 3 osób.
2. Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

§18.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia;
2) składanie sprawozdań i wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu;
3) składanie innych wniosków dotyczących działalności finansowej Stowarzyszenia;
4) występowanie do Zarządu z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.

§ 19.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu.

§20.

Członkom Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestnictwa w zebraniach Zarządu.

V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia oraz sposób reprezentacji.

§21.

Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1) składki członkowskie;
2) wpływy z działalności statutowej, w tym z prowadzonej działalności gospodarczej;
3) dotacje ze źródeł rządowych, samorządowych, pozarządowych i zagranicznych;
4) darowizny, zapisy i spadki;
5) środki z ofiarności publicznej;
6) inne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy do wykonywania zadań statutowych Stowarzyszenia.

§22.

Do zaciągania zobowiązań i reprezentacji Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie.

VI. Postanowienia końcowe

§23.

Uchwałę o zmianie Statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.

§24.
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 2/3 osób uprawnionych do udziału w Walnym Zebraniu.

§25.

1.  W przypadku likwidacji Stowarzyszenia decyzję w formie uchwały o przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zebranie.
2. Jeżeli uchwała o której mowa w ust l nie stanowi inaczej likwidatorem jest skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.